Dades globals de les propostes

Anàlisi dels resultats obtinguts sobre les propostes realitzades des de l'inici del procés fins a la fase final de resultats de les propostes guanyadores segons diferents perspectives.

Pressupost (en milions d'euros)

Propostes realitzades

Persones han fet propostes

Comentaris en la plataforma

Propostes i pressupost (en milions d'euros)
assignat per comarques

Propostes entitats o particulars

Us de la plataforma
per idioma

Propostes per gènere

Propostes per territori

Com han sigut les propostes guanyadores?

Anàlisi dels resultats de les propostes guanyadores per territori i segons el seu pressupost.

Propostes guanyadores

Pressupost repartit

Vots realitzats

Participants en la votació

Nombre de propostes guanyadores per territori

Diferència entre pressupost inicial i el assignat
per territori (en milions d'euros)

Ranking de les 10 propostes guanyadores per territori

Quins han sigut els pressupostos de les propostes?

Anàlisi del pressupost màxim, mínim i mitjà de les propostes realitzades per territori.

Blau: pressupost màxim - Verd: pressupost mínim - Línia groga: pressupost mitjà

Com han sigut les votacions de les propostes?

Anàlisi del nombre de propostes votades per les persones que han participat en el procés.

Participants en la votació

Persones voten una sola proposta

Persones voten més d'una proposta

Distribució del nombre de persones que han votat més de deu propostes segons el nombre de propostes votades

Distribució del nombre de persones segons la quantitat de propostes que ha votat

Com han sigut els participants en el procés?

Participants en el procés

Participants

Participants en la fase de propostes

Participants

Participants segons el rang d'edat

Participants segons el gènere

Distribució segons el territori

En la gràfica de l'esquerra es mostra el nombre total de participantes al llarg del procés. Aquesta es pot comparar amb la gràfica de la dreta en la que podem triar el nombre de participants que han enviat propostes, els que han participat a la fase de suport i els que ho han fet a la fase de votació.


Total de participants en el procés

 • Participants enviant propostes

 • Participants en fase de suport

 • Participants en fase de ootació

I si ens fixem només en la fase de propostes?

Participants en el procés

Participants segons el rang d'edat

Participants segons el gènere

Qui són els participants segons el territori?

Participants per gènere

Es mostra una gràfica tipus radar per a comparar la distribució de participants a les diferents comarques segons el gènere i un diagrama circular (anell) per a mostrar aquesta distribució per al cas de la Comunitat Valenciana.

Participants per rang d'edat

Rang d'edat segons el territori

Territori segons el rang d'edat

Com és la connexió entre les etiquetes contingudes en les propostes?

Anàlisi de les propostes mès transversals tenint en compte el nombre d'etiquetes associades a cada proposta i per territori.

Chord diagrams

En aquest diagrama de cordes cada etiqueta es representa amb un arc en la part exterior de l'esquema circular. L'angle dels arcs dibuixats entre etiquetes representen la importància de la connexió. Cada categoria temàtica mostra el nombre de propostes i la seua connexió amb una altra etiqueta diferent.

Distribució d'etiquetes de les propostes per territori

Distribució Comunitat Valenciana

Distribució per comarques

Propostes guanyadores més transversals

Llista de propostes guanyadores amb més de sis etiquetes

Evolució de les etiquetes segons les fases en què s'han eliminat propostes

Fase 2: Presentació propostes - Fase 3: Revisió interna - Fase 4: Suports - Fase 8: Propostes guanyadores

Data Storytelling del procés

Data Storytelling explica el desenvolupament del procés i presenta els resultats a través de la visualització de dades i les seues descripcions.

Resum de les visualitzacions segons les 8 fases del procés dels pressupostos participatius

Descripció votacions.
Gràfica distribució de vots per comarques.
Gràfica nombre de vots de la proposta més votada, la menys votada i la mitjana total de vots de totes les propostes, per comarca.
Descripció resultats.
Ranking 10 propostes més votades i amb major pressupost.
Ranking 10 propostes més votades per territori.
Ranking 10 propostes amb major pressupost per territori.
Aplicant les normes establides en l'apartat 9.8 resulten exclosos dos projectes, en excedir la dotació econòmica establida per a la seua àrea territorial:
C. de l'Interior nord sobre la recuperació de masies de l'interior i C. Xúquer-Túria sobre l'adquisició i reforma del Reial Monestir de Santa Maria d'Aigües.
S'ha decidit emprar el crèdit sobrant de les C. del sur per augmentar la dotació de les esmentades comarques.
Resolució de 13 d'octubre de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Pressupostos participatius

La Conselleria de Participació,Transparència,Ciutadania i Qualitat democràtica presenta a la ciutadania el projecte pilot per al procés participatiu de 2022.
Els pressupostos participatius es basen en
l' empoderament de la ciutadania i estan alineats amb els 17 objetius de desenvolupament sostenible.

Presentació de propostes

Presentació de propostes dirigides a qualsevol àrea territorial. Les propostes estaran enmarcades en els capítols pressupostaris establerts en la convocatoria (capítulos II, IV, V). Principals categories temàtiques en què s'han presentat propostes, per comarques.

 • Revisió interna de les propostes

  Després de la revisió i ordenació de les propostes per conselleries, es retornarà un informe d'admesos i exclosos (amb el motiu de l'exclusió) que serà validat per la Comissió de Seguiment.

  Percentatge de propostes admeses i excloses

  Propostes presentades

  % Propostes admeses

  % Propostes excloses

 • Després de la fase de revisió interna les propostes admeses pasaran a la fase de suports  Motiu de la no selecció

 • Nombre de propostes admeses
  per comarca

  Nombre de propostes admeses
  per comarca vs Comunitat Valenciana

 • Fase de suports

  Qualsevol persona podrà donar suport a un màxim de 10 propostes. Es garanteix que com a mínim s'executarà un projecte per cada àrea comarcal (sempre que haja superat la fase de suports).

  Suports requerits

  Àmbit autonòmic

  Horta i Sud

  Centrals

  Xúquer-Túria i Costeres N.

  Interior i Interior Nord

 • Propostes no seleccionades
  per comarca vs Comunitat Valenciana

  Propostes no seleccionades per comarca
  per a la fase d'avaluació

 • Avaluació de propostes

  S'avaluaran les propostes segons els criteris prevists a la convocatoria. Una vegada descartades les propostes inviables, les persones avaluadores definiran més els projectes viables i els atorgaran una valoració econòmica. S'enviarà un informe a les persones autores de les propostes i les viables pasaran a votació.

  Nombre de propostes

  Seleccionades

  Inviables (inclou assumides)

  Assumides per la Generalitat

 • Propostes inviables segons els motius

  Propostes inviables per territori segons els motius

 • Propostes seleccionades
  per territori

  Propostes seleccionades per comarca
  per a la fase de votació

 • Publicació de preus

  Publicació dels projectes que passen a la fase de votació i el seu informe de viabilitat segons la Resolució de la convocatòria del 3 de maig de 2021 amés dels preus asignats a l'avaluació.

  Pressupost inicial
  (en milions €)

  Nombre de propostes seleccionades

  Nombre de propostes seleccionades CV

  Nombre de propostes seleccionades comarques

 • Pressupost inicial vs valorat en la fase 6 i diferencial per territori

 • Propostes seleccionades per territori i categories

 • Votació dels projectes

  Totes les persones registrades en GVA Participa i amb l'usuari verificat poden votar en la pestanya de Pressupostos participatius de GVA Participa.

  Nombre de vots realitzats

  Vots totals

  Vots Comunitat Valenciana

  Vots Comarques

 • Distribució de vots per comarques

  Màxim, mínim i mitja de vots per comarca

 • Resultats

  El resultat de la votació s'obtindrà ordenant els projectes per nombre de vots. Si una proposta supera el pressupost restant en eixe àmbit es seleccionarà el següent amb major nombre de vots. En cas de empat en nombre de vots, s'optarà pels projectes registrats primer. En cas d'incompatibilitat entre projectes, s'optarà pel que tinga més vots.

  Nombre de propostes guanyadores

  Propostes finançades

  Pressupost total finançat

  Diferència pressupost inicial


 • Ranking 10 propostes més votades

  Ranking 10 propostes amb major pressupost


 • Ranking 10 propostes més votades
  per territori

  Ranking 10 propostes amb major pressupost
  per territori